Drury Tournament 3/23PSU v Drury 9/23/23PSU v JBU 9/9/23